Regulamin

REGULAMIN RAMOWY ŚLĄSKIEJ LIGI RAJDOWEJ RC                SEZON 2021

 1.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizowania i rozgrywania zawodów w rajdach „płaskich”  (w skrócie „rajdy”) elektrycznych modeli RC w skali 1:10.
  1. Udział w zawodach jest całkowicie dobrowolny, a zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  1. Zawodnik zgłaszając się na zawody przyjmuje do wiadomości, że startuje w zawodach na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas trwania zawodów.
  1. W szczególnych przypadkach, po wcześniejszej konsultacji, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
  1. Wszelkie zmiany i informacje związane z rajdami będą zamieszczane na profilu Facebook Śląskiej Ligi Rajdowej RC pod adresem www.facebook.pl/slrrc lub na stronie internetowej ligi https://slrrc.rallycarsrc.pl/
 • PODZIAŁ NA KLASY, WYMAGANIA TECHNICZNE
  • KLASA WRC (skala 1:10)
 • Pojedynczy silnik elektryczny klasy 540
 • Podwozie o wymiarach: szerokość 157–200 mm, rozstaw osi 205–267mm.      
  Dopuszczalna pełna modyfikacja podwozia. Warunkiem dopuszczenia jest nie wystawanie elementów podwozia poza obrys karoserii. Brak minimalnej wymaganej masy modelu.
 • Napęd: 4WD
 • Karoseria rajdowa, której pierwowzór przynajmniej raz wziął udział w rajdach 1:1. 
  Dopuszczalne wymiary: długość 320-500mm, szerokość 160-220mm(nie licząc lusterek), wysokość dowolna. W innym wypadku osoba zainteresowana ma obowiązek zgłoszenia tego faktu i pozyskania pozwolenia od osób funkcyjnych przed rajdem.
  Karoseria musi być pomalowana oraz posiadać naniesione dowolną metodą znaki sponsora (istniejącego lub fikcyjnego), tj reklamy, logotypy itp.
  Nie dopuszcza się karoserii w malowaniu samochodów specjalnych (karetka, radiowóz, taksówka, itp).

Każdy z zawodników zgłoszonych do rajdu otrzyma komplet numerów startowych z przypisanym numerem na cały rok.

 • Koła o maksymalnych wymiarach opon: szerokość do 40mm, średnica do 75mm,
  Nie dopuszcza się stosowania pełnych felg typu „disc”. Dopuszcza się opony piankowe, gumowe, bieżnikowane oraz bez bieżnika, z wkładkami i bez wkładek. Do użytku na śniegu i lodzie dopuszcza się opony z metalowymi kolcami.
 • Nie zezwala się na stosowanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych wspomagających jazdę: systemów kontroli trakcji, żyroskopów itp.
 • Oświetlenie: podczas rajdów nocnych model NIE musi być wyposażony w oświetlenie. Jeśli model posiada oświetlenie, może ono być wykonane w postaci lamp przednich lub „elektrowni” na masce modelu. Tylne oświetlenie nie jest wymagane.  Dopuszcza się stosowanie oświetlenia na masce przedniej samochodu w postaci latarek itp. Zawodnik podczas przejazdu  może posiadać dodatkowe oświetlenia w postaci np. latarek „czołówek”.
 • Zasilanie: 2S, 7.2V, 7.4V, 7.6V – NiMh, dowolne ogniwa Litowo polimerowe.


  • KLASA  JUNIOR (do 12 roku życia)

W klasie JUNIOR obowiązują te same zasady techniczne co w klasie WRC.
W klasie JUNIOR w przypadku dostatecznej frekwencji obowiązuje podpodział wewnętrzny na kategorię SUPERJUNIOR (do lat 8) i JUNIOR (8-12 lat) – rozdzielenie nastąpi tylko na koniec rajdu bądź w klasyfikacji rocznej. Jeśli zawodnik w trakcie sezonu ukończy 12 rok życia, lecz w pierwszym starcie sezonu ten próg nie został przekroczony to ma on prawo startować w kategorii JUNIOR aż do końca sezonu.

 • KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA – TEAM

W klasyfikacji mogą startować osoby startujące zarówno w klasie WRC, jak i JUNIOR. Zespół może składać się z 3 osób, przy czym w każdej rundzie punktują tylko dwie osoby.

Koszt rejestracji zespołu wynosi 30zł – jest to opłata jednorazowa płatna przy pierwszych zawodach sezonu. Zespół można zarejestrować do drugiej rundy sezonu włącznie. W następnych rundach nie ma możliwości zarejestrowania zespołu. Wymogiem utworzenia zespołu jest posiadanie karoserii w tym samym wzorze malowania. We wzorze mogą występować niewielkie, detaliczne zmiany pozwalające odróżnić członków zespołu. Karoseria nie musi być taka sama. 

 

 

 

KLASA 2WD

W klasie 2WD obowiązują te same zasady techniczne co w klasie WRC. Jest to klasa dla zawodników startujących modelem napędzanym tylko jedną osią. Wymagane jest aby był to model przygotowany wyłącznie do tej klasy – brak możliwości startu tym samym modelem jako 4WD/2WD. Zawodnik startujący dwoma modelami w klasach WRC i 2WD do klasyfikacji generalnej zalicza wyłącznie model przystosowany do klasy WRC.

NIE DOPUSZCZA SIĘ DO STARTU MODELI  typu np. (off-road, trial, buggy itp), oraz MODELI SPALINOWYCH we WSZYSTKICH  KLASACH. 

 • ORGANIZACJA, PRZEBIEG ZAWODÓW
  • W sezonie 2021 ŚLR RC na każdym rajdzie będzie powołana Osoba Funkcyjna w postaci Dyrektora rajdu. Jest to osoba w pełni odpowiedzialna za nadzór nad daną – prowadzoną przez siebie rundą ŚLRRC. Wszelkie wątpliwości dotyczące organizacji rajdu należy konsultować z Dyrektorem Rajdu. Osoba ta jest zobowiązana do organizacji rajdu, przygotowania OS-ów, Startu, Mety, wyznaczenia godzin trwania rajdu, określenia miejsc serwisowych dla zawodników itp. 
   Dyrektor rajdu nie wpłaca wpisowego za rajd – jest osobą odpowiedzialną za zakup nagród dla zwycięzców zarządzanej przez siebie rundy.  W celu pokrycia tego typu kosztów 50% składki wpisowej przeznaczone jest dla Dyrektora Rajdu. Procent ten może być większy w wypadku konieczności pokrycia większych kosztów rajdu. Dodatkowo Dyrektor Rajdu jest zobowiązany do nakładania kar za: spóźnienie zawodnika na ustaloną godzinę zbiórki, brak funkcji „Cień”, brak staranności w poprawianiu trasy przez „Cień”.  Osoby niefunkcyjne (zawodnicy) zobowiązane są do pomocy przy sprzątaniu po rajdzie, w przypadku braku pomocy, lub niestawienia się o umówionej godzinie będą nakładane kary czasowe.
  • Każdy zawodnik ma prawo złożyć protest dotyczący niewłaściwego przebiegu zawodów lub złamania któregokolwiek z punktów Regulaminu Sportowego.
  • Godzina zbiórki WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW zawsze będzie podawana w Informatorze rajdowym. Spóźnienie na zbiórkę skutkuje karą czasową lub DNF.
  • W sezonie 2021 ŚLR RC każdy zawodnik może odliczyć jedną najsłabszą rundę.
  • Aby być klasyfikowanym w sezonie 2021 – wymogiem jest Start w minimum połowie rundach +1.
 • PRZEBIEG ZAWODÓW
  • Zawodnik chcący wziąć udział w rajdzie ŚLR RC jest zobowiązany do zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem strony www.facebook.pl/slrrc lub https://slrrc.rallycarsrc.pl/. Zapisy trwają do maksymalnie 4 dni przed rajdem (dla rundy przeprowadzanej w niedzielę – zapisy trwają do środy wieczorem). Zgłoszenia w dniu rajdu nie będą przyjmowane.
  • Rajdy ŚLR RC w sezonie 2021 będą składały się z 6-10 OS-ów, w dowolnej konfiguracji. Ostatni odcinek rajdu może być przez organizatora określony jako dodatkowo punktowany POWER STAGE – jako np. połączenie wszystkich OS-ów w jeden, lub całkiem inny niezależny Odcinek Specjalny.
  • Start OS-u odbywa się co 1 minutę (bądź 2 minuty dla długiego OS) wg harmonogramu. Pomiar czasu przejazdu prowadzony jest dla każdego zawodnika indywidualnie. Pomiar czasu danego zawodnika rozpoczyna się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem niezależnie od tego czy zawodnik zdążył wystartować. Dopuszcza się dokonywania napraw przez zawodnika podczas pokonywania OS’u – czas naprawy wliczany jest do czasu przejazdu. Po dokonaniu naprawy zawodnik musi zamocować karoserię modelu. Nie dopuszcza się kontynuacji przejazdu bez karoserii lub z karoserią niezamocowaną. Po zakończeniu rajdu sporządzana jest suma czasów z wszystkich przejazdów zawodnika oraz nałożonych na niego kar czasowych. O miejscu zajętym na danym rajdzie decyduje suma czasów z danego rajdu.
  • Każdy zawodnik ma prawo zapoznania z trasą po jej ułożeniu tylko pieszo.
  • W sezonie 2021 ŚLR RC obowiązuje park zamknięty o częstotliwości ustalanej przez dyrektora rajdu. Samochody po zakończeniu odcinka trafiają prosto do parku zamkniętego, gdzie jakikolwiek serwis jest zabroniony (karoseria musi być cały czas na modelu). W przypadku ciężkich warunków atmosferycznych Dyrektor Rajdu ma prawo ustalić otwartą strefę serwisową.
  • Aby przeprowadzić serwis w momencie gdy park serwisowy jest zamknięty należy zgłosić to jednej z osób funkcyjnych – nałożona zostaje wtedy za każdym razem kara w postaci 30s, a zawodnik może wtedy ingerować w model. Jeśli zawodnik korzysta na danym odcinku z SUPER RALLY to nie obowiązuje go zamknięty park serwisowy.
  • W sezonie 2021 każdy zawodnik może skorzystać w dowolnym momencie (np. awaria modelu) z zasady SUPER RALLY: 2 razy w trakcie rajdu i jest to 150% najlepszego czasu przejazdu w danej klasie na danym OS-ie.
   Z SUPER RALLY można korzystać raz podczas rozgrywania OS 1-4 i drugi raz podczas OS 5-8. (np. nie jest możliwe korzystanie z SUPER RALLY na odcinkach 2 i 3 – taki zawodnik zostaje zdyskwalifikowany). Po dokonaniu naprawy zawodnik może dalej kontynuować start w zawodach od następnego OS-u. Osoba która zgłosi lub na którą zostanie założona kara SUPER RALLY po raz trzeci może kontynuować udział w zawodach a ilość punktów do klasyfikacji końcowej, którą uzyska wynosi 0.
 •   KOSZTY STARTU, DEFINICJE
  • Koszty startu: Rajdy ŚLR RC są finansowane ze środków własnych. Koszt udziału w każdym rajdzie w sezonie 2020 jest stały -wynosi 30 zł/zawodnik i jest obligatoryjny dla każdego zawodnika w celu pokrycia kosztów organizacji danej rundy oraz zbiórki na wspólny cel na koniec sezonu (statuetki, gadżety, itp.). Koszt startu zawodnika klasy JUNIOR wynosi 10zł/zawodnik, bądź jest darmowy (w zależności od dyrektora rajdu).

Koszt kompletu numerów startowych z przypisanym numerem na cały rok wynosi 10zł/zawodnik. Jest to opłata jednorazowa płatna przy pierwszym starcie danego zawodnika.

 • Definicje:
  Super Rally – 150% najlepszego czasu w danej klasie na danym OS-ie. Każdy zawodnik ma do wykorzystania  Super Rally 2 razy podczas trwania rajdu. Z Super Rally może skorzystać na własną prośbę np. awaria modelu, lub Super Rally może na Niego zostać nałożone.

Funkcja „Cień” – Zawodnicy biorący udział w rajdzie dobierani są w pary.

Zawodnicy dobrani w pary pełnią między sobą funkcję „Cienia”, kiedy pierwszy zawodnik z pary pokonuje trasę OS-u drugi zawodnik podąża za nim i obserwuje przejazd oraz poprawia po jadącym zawodniku elementy trasy. Podczas przejazdu drugiego zawodnika z pary pierwszy pełni rolę „Cienia”. Zawodnik pełniący funkcje „Cienia” ma obowiązek podążania za zawodnikiem ze swojej pary. Zadaniem „Cienia” jest pilnowanie przejazdu zawodnika startującego w swojej parze, poprawianie trasy, oraz zgłaszanie Kierownikowi OS-ów nieprawidłowości w przejeździe. „Cień” ma prawo zwrócić uwagę zawodnikowi wykonującemu przejazd o błędach np. ominięcie przeszkody, niedozwolone ścięcie zakrętu. Na „Cień” może również zostać nałożona kara, doliczana do jego czasu przejazdu. Zawodnik rozpoczynający przejazd startuje o czasie zgodnym z harmonogramem startowym, niezależnie od tego czy jego „Cień” jest gotowy do podążania za nim.

DNF – dyskwalifikacja

 • PUNKTACJA W KLASACH ORAZ KLASYFIKACJI ROCZNEJ PO RAJDZIE:
  •  WRC
1 miejsce – 3611 miejsce – 2021 miejsce – 10
2 miejsce – 3212 miejsce – 1922 miejsce – 9
3 miejsce – 2913 miejsce – 1823 miejsce – 8
4 miejsce – 2714 miejsce – 1724 miejsce – 7
5 miejsce – 2615 miejsce – 1625 miejsce – 6
6 miejsce – 2516 miejsce – 1526 miejsce – 5
7 miejsce – 2417 miejsce – 1427 miejsce – 4
8 miejsce – 2318 miejsce – 1328 miejsce – 3
9 miejsce – 2219 miejsce – 1229 miejsce – 2
10 miejsce – 2120 miejsce – 1130 miejsce – 1

Pięć osób z najlepszymi czasami na Power Stage otrzymują dodatkowo: 

1 miejsce – 5 pkt
2 miejsce – 4 pkt
3 miejsce – 3 pkt
4 miejsce – 2 pkt
5 miejsce – 1 pkt

 • JUNIOR
  Punktacja wg tych samych zasad co klasa WRC
  • TEAM

Wartość uzyskanych przez zespół punktów jest sumą wartości punktowych osiągniętych przez dwóch najlepszych zawodników zespołu. Brak punktacji za power stage.

 • 2WD

Punktacja wg tych samych zasad co klasa WRC

 • KARY
 • Spóźnienie na zbiórkę o wyznaczonej godzinie 
  + 15 sek. za każde 10 minut spóźnienia doliczane do 1 OS-u
 • Brak funkcji Cienia i braku staranności w poprawianiu trasy doliczane do czasów Cienia + 30 sek. za każdy OS
 • Za każdy przypadek kopania modelu + 30 sek.
 • Falstart + 10 sek.
 • Uderzenie i przestawienie Mety poza obrys + 30 sek.
 • Skrócenie lub ominięcie trasy OS-u lub dekoracji np. grzybek i brak reakcji na błąd SUPER RALLY
 • Nieukończenie OS-u z powodu awarii (max 2 razy / Rajd) szczegóły omówione wyżej SUPER RALLY
 • Spóźnienie na zbiórkę powyżej 30 minut (nie dotyczy sytuacji losowej zgłoszonej np. telefonicznie) – DNF
  Jeśli osoba zarejestrowana nie może brać udziału w rajdzie powinna natychmiast powiadomić organizatora do 12 godzin przed rozpoczęciem wyścigu. Jeśli to nie nastąpi osoba zostanie karą czasową lub punktową. Taka sama kara przysługuje osobie zarejestrowanej po czasie ustalonym w informatorze. 
 • Niesportowe zachowanie – DNF
   

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnik startujący w rajdzie ma prawo do:
równego i sprawiedliwego traktowania,
– zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, zaobserwowanych podczas trwania rajdu oraz zgłaszania protestów.

Zawodnik startujący w rajdzie zobowiązuje się do:

Przestrzegania regulaminu Śląskiej Ligi Rajdowej RC

Podczas rajdu wszyscy jego uczestnicy zobowiązani są do dbania o czystość terenu na  którym odbywa się rajd.

Podczas rund ŚLR RC zawodnicy zobowiązani są do wspomagania Organizatorów w działaniach propagujących ochronę środowiska naturalnego, a w szczególności do usuwania z miejsca rajdu zanieczyszczeń powstałych w wyniku rozgrywania zawodów oraz w miarę możliwości zastanych, prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, Organizator udostępni odpowiednie pojemniki/worki w trakcie trwania zawodów oraz podczas wspólnego składania OS’ów i sprzątania po rajdzie.

Organizator obowiązuje się do odbierania od zawodników zużytych ogniw elektrycznych (baterii, akumulatorów), silników elektrycznych oraz elektroniki używanej w sporcie R/C celem zabezpieczenia ich profesjonalnej utylizacji. Według zapisów Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2005.180.1495) w/w elementów nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady komunalne).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują Dyrektor Rajdu, osoby zarządzające ŚLR RC – Dawid Grabowski, Machała Michał                        

Organizator Śląskiej Ligi Rajdowej ​

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW SPORTOWYCH O ZASADACH PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu uczestnictwa w zawodach sportowych.
 2. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje:
  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, wizerunek, obywatelstwo)
  • dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail)
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: (1) członkowie Śląskiej Ligi Rajdowej RC organizujący zawody; (2) podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w trakcie przeprowadzania zawodów sportowych; (3) media relacjonujące zawody sportowe; (4) media społecznościowe, w szczególności Facebook oraz witryna internetowa ŚLRRC oraz osoby mające do nich dostęp
 4. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora oraz Przetwarzającego Dane:
  – dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
  – ich sprostowania,
  – usunięcia,
  – ograniczenia przetwarzania,
  – oraz przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Podanie danych osobowych, występujących w formularzach zgłoszeń do imprez sportowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zawartej z Państwem świadczenia (startu), a ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczenia (prawa startu).