Regulamin

REGULAMIN RAMOWY ŚLĄSKIEJ LIGI RAJDOWEJ RC  SEZON 2020

&1  POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizowania i rozgrywania zawodów w rajdach „płaskich”  (w skrócie „rajdy”) elektrycznych modeli RC w skali 1:10.

2. Udział w zawodach jest całkowicie dobrowolny, a zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Zawodnik zgłaszając się na zawody przyjmuje do wiadomości, że startuje w zawodach na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas trwania zawodów.

4. W szczególnych przypadkach, po wcześniejszej konsultacji, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

5.   Wszelkie zmiany i informacje związane z rajdami będą zamieszczane na profilu Facebook Śląskiej Ligi Rajdowej RC pod adresem www.facebook.pl/slrrc lub na stronie internetowej ligi http://slrrc.rallycarsrc.pl/

&2   PODZIAŁ NA KLASY, WYMAGANIA TECHNICZNE

  1. KLASA WRC (skala 1:10)

a)    napędzane pojedynczym silnikiem elektrycznym klasy 540

b)   podwozie musi mieścić się w wymiarach: szerokość 157–200 mm, rozstaw osi 205–267mm.      
Dopuszcza się pełny tuning podwozia, tj. elementy wykonane z dowolnego materiału, elementy pozwalające na dodatkowe ustawienia, amortyzatory dowolnego typu i rozmiaru, łożyska każdego rodzaju, pokrywy.
Zderzaki są zalecane, ale nie wymagane.

Jedynym warunkiem dopuszczenia modyfikacji jest nie wystawanie elementów podwozia poza obrys karoserii.

c)    wyposażony w karoserię rajdową, której pierwowzór przynajmniej raz wziął udział w rajdach 1:1. 
W innym wypadku osoba zainteresowana ma obowiązek zgłoszenia tego faktu i pozyskania pozwolenia od osób funkcyjnych przed rajdem.

Brak minimalnej wymaganej masy modelu.

Wymiary karoserii:

– długość – 320–500 mm,

– szerokość – 160–220 mm (nie licząc lusterek),

– wysokość dowolna

Karoseria musi być pomalowana oraz posiadać naniesione dowolną metodą znaki sponsora (istniejącego lub fikcyjnego), tj reklamy, logotypy itp.

Nie dopuszcza się karoserii w malowaniu samochodów specjalnych (karetka, radiowóz, taksówka, itp).

d)   posiadać koła o maksymalnych wymiarach opon: szerokość do 32mm, średnica do 75mm,

Nie dopuszcza się stosowania pełnych felg typu „disc”.

e)   Nie zezwala się na stosowanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych wspomagających jazdę: systemów kontroli trakcji, żyroskopów itp.

f)     Oświetlenie: podczas rajdów nocnych model NIE musi być wyposażony w oświetlenie. Jeśli model posiada oświetlenie, może ono być wykonane w postaci lamp przednich lub „elektrowni” na masce modelu. Tylne oświetlenie nie jest wymagane.  Dopuszcza się stosowanie oświetlenia na masce przedniej samochodu w postaci latarek itp. Zawodnik podczas przejazdu  może posiadać dodatkowe oświetlenia w postaci np. latarek „czołówek”.

Specyfikacja modelu:

–   Model w skali 1:10

–   Pojedynczy dowolny silnik klasy 540, (bezszczotkowy, szczotkowy, sensorowy itp.) 

–  Zasilanie:  2S, 7.2V, 7.4V, 7.6V – NiMh, dowolne ogniwa Litowo polimerowe.

–  Napęd:  4WD, 2WD

–  Tylko model elektryczny

2.   KLASA  JUNIOR (do 12 roku życia)

W klasie JUNIOR obowiązują te same zasady techniczne co w klasie WRC.

W klasie JUNIOR w przypadku dostatecznej frekwencji obowiązuje podpodział wewnętrzny na kategorię SUPERJUNIOR (do lat 8) i JUNIOR (8-12 lat) – rozdzielenie nastąpi tylko na koniec rajdu bądź w klasyfikacji rocznej.
Jeśli zawodnik w trakcie sezonu ukończy 12 rok życia, lecz w pierwszym starcie sezonu ten próg nie został przekroczony to ma on prawo startować w kategorii JUNIOR aż do końca sezonu.

3.   KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA – TEAM

W klasyfikacji mogą startować osoby startujące zarówno w klasie WRC, jak i JUNIOR. Zespół może składać się z 3 osób, przy czym w każdej rundzie punktują tylko dwie osoby.

Koszt rejestracji zespołu wynosi 30zł – jest to opłata jednorazowa płatna przy pierwszych zawodach sezonu. Zespół można zarejestrować do drugiej rundy sezonu włącznie. W następnych rundach nie ma możliwości zarejestrowania zespołu. Wymogiem utworzenia zespołu jest posiadanie karoserii w tym samym wzorze malowania. We wzorze mogą występować niewielkie, detaliczne zmiany pozwalające odróżnić członków zespołu. Karoseria nie musi być taka sama. Aby drużyna była klasyfikowana, w danej rundzie musi wystartować dwóch członków drużyny.

NIE DOPUSZCZA SIĘ DO STARTU MODELI  typu np. (off-road, trial, buggy itp), oraz MODELI SPALINOWYCH we WSZYSTKICH  KLASACH. 

&3  Organizacja, przebieg zawodów

W sezonie 2020 ŚLR RC na każdym rajdzie będzie powołana Osoba Funkcyjna w postaci Dyrektora rajdu. Jest to osoba w pełni odpowiedzialna za nadzór nad daną – prowadzoną przez siebie rundą ŚLRRC. Wszelkie wątpliwości dotyczące organizacji rajdu należy konsultować z Dyrektorem Rajdu. Osoba ta jest zobowiązana do organizacji rajdu, przygotowania OS-ów, Startu, Mety, wyznaczenia godzin trwania rajdu, określenia miejsc serwisowych dla zawodników itp. 
Dyrektor rajdu nie wpłaca wpisowego za rajd – jest osobą odpowiedzialną za zakup nagród dla zwycięzców zarządzanej przez siebie rundy.  W celu pokrycia tego typu kosztów 50% składki wpisowej przeznaczone jest dla Dyrektora Rajdu. Procent ten może być większy w wypadku konieczności pokrycia większych kosztów rajdu.

Dodatkowo Dyrektor Rajdu jest zobowiązany do nakładania kar za:  spóźnienie zawodnika na ustaloną godzinę zbiórki, brak funkcji „Cień”, brak staranności w poprawianiu trasy przez „Cień”. 

Osoby niefunkcyjne (zawodnicy) zobowiązane są do pomocy przy sprzątaniu po rajdzie, w przypadku braku pomocy, lub niestawienia się o umówionej godzinie będą nakładane kary czasowe.
Każdy zawodnik ma prawo złożyć protest dotyczący niewłaściwego przebiegu zawodów lub złamania któregokolwiek z punktów Regulaminu Sportowego.

Godzina zbiórki WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW zawsze będzie podawana w Informatorze rajdowym

Spóźnienie na zbiórkę skutkuje karą czasową lub DNF.

Zawodnik chcący wziąć udział w rajdzie ŚLR RC jest zobowiązany do zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem strony www.facebook.pl/slrrc lub http://slrrc.rallycarsrc.pl/. Zapisy trwają do maksymalnie 4 dni przed rajdem (dla rundy przeprowadzanej w niedzielę – zapisy trwają do środy wieczorem). Zgłoszenia w dniu rajdu nie będą przyjmowane.

Rajdy ŚLR RC w sezonie 2020 będą składały się z 6-10 OS-ów, w dowolnej konfiguracji.

Ostatni odcinek rajdu może być przez organizatora określony jako dodatkowo punktowany POWER STAGE – jako np. połączenie wszystkich OS-ów w jeden, lub całkiem inny niezależny Odcinek Specjalny. 

Start OS-u odbywa się co 1 minutę (bądź 2 minuty dla długiego OS) wg harmonogramu.

Pomiar czasu przejazdu prowadzony jest dla każdego zawodnika indywidualnie.

Pomiar czasu danego zawodnika rozpoczyna się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem niezależnie od tego czy zawodnik zdążył wystartować.

Dopuszcza się dokonywania napraw przez zawodnika podczas pokonywania OS’u – czas naprawy wliczany jest do czasu przejazdu.

Po dokonaniu naprawy zawodnik musi zamocować karoserię modelu. Nie dopuszcza się kontynuacji przejazdu bez karoserii lub z karoserią niezamocowaną.

Po zakończeniu rajdu sporządzana jest suma czasów z wszystkich przejazdów zawodnika oraz nałożonych na niego kar czasowych. O miejscu zajętym na danym rajdzie decyduje suma czasów z danego rajdu.

Każdy zawodnik ma prawo zapoznania z trasą po jej ułożeniu tylko pieszo.

W sezonie 2020 ŚLR RC obowiązuje park zamknięty o częstotliwości ustalanej przez dyrektora rajdu. Samochody po zakończeniu odcinka trafiają prosto do parku zamkniętego, gdzie jakikolwiek serwis jest zabroniony (karoseria musi być cały czas na modelu). W przypadku ciężkich warunków atmosferycznych Dyrektor Rajdu ma prawo ustalić otwartą strefę serwisową.
Aby przeprowadzić serwis w momencie gdy park serwisowy jest zamknięty należy zgłosić to jednej z osób funkcyjnych – nałożona zostaje wtedy za każdym razem kara w postaci 30s, a zawodnik może wtedy ingerować w model. Jeśli zawodnik korzysta na danym odcinku z SUPER RALLY to nie obowiązuje go zamknięty park serwisowy.

W sezonie 2020 ŚLR RC każdy zawodnik może odliczyć jedną najsłabszą rundę.

Każdy z zawodników zgłoszonych do rajdu otrzyma komplet numerów startowych z przypisanym numerem na cały rok.

Aby być klasyfikowanym w sezonie 2020 – wymogiem jest Start w minimum połowie rundach +1.

W sezonie 2020 każdy zawodnik może skorzystać w dowolnym momencie (np. awaria modelu) z zasady SUPER RALLY: 2 razy/Rajd i jest to 150% najlepszego czasu przejazdu w danej klasie na danym OS-ie. Z SUPER RALLY można korzystać raz podczas rozgrywania OS 1-4 i drugi raz podczas OS 5-8. (np. nie jest możliwe korzystanie z SUPER RALLY na odcinkach 2 i 3 – taki zawodnik zostaje zdyskwalifikowany) 

Po dokonaniu naprawy zawodnik może dalej kontynuować start w zawodach od następnego OS-u.

Ilość SUPER RALLY jest również wliczana w przyjętą ogólną ilość 2 , gdy zostanie na zawodnika nałożona kara za skrócenie trasy lub ominięcie części OS-u.

Osoba która zgłosi lub na którą zostanie założona kara Super Rally po raz trzeci może kontynuować udział w zawodach a ilość punktów do klasyfikacji końcowej, którą uzyska wynosi 0.

&4  Koszty startu, definicje, punktacje, kary, inne.


Koszty startu:

Rajdy ŚLR RC są finansowane ze środków własnych. Koszt udziału w każdym rajdzie w sezonie 2020 jest stały -wynosi 30 zł/zawodnik i jest obligatoryjny dla każdego zawodnika w celu pokrycia kosztów organizacji danej rundy oraz zbiórki na wspólny cel na koniec sezonu (statuetki, gadżety, itp.). Koszt startu zawodnika klasy JUNIOR wynosi 10zł/zawodnik, bądź jest darmowy (w zależności od dyrektora rajdu).
Koszt kompletu numerów startowych z przypisanym numerem na cały rok wynosi 10zł/zawodnik. Jest to opłata jednorazowa płatna przy pierwszym starcie danego zawodnika.

Definicje:

Super Rally – 150% najlepszego czasu w danej klasie na danym OS-ie. Każdy zawodnik ma do wykorzystania  Super Rally 2 razy podczas trwania rajdu. Z Super Rally może skorzystać na własną prośbę np. awaria modelu, lub Super Rally może na Niego zostać nałożone. 

Funkcja „Cień” – Zawodnicy biorący udział w rajdzie dobierani są w pary.

Zawodnicy dobrani w pary pełnią między sobą funkcję „Cienia”, kiedy pierwszy zawodnik z pary pokonuje trasę OS-u drugi zawodnik podąża za nim i obserwuje przejazd oraz poprawia po jadącym zawodniku elementy trasy. Podczas przejazdu drugiego zawodnika z pary pierwszy pełni rolę „Cienia”. Zawodnik pełniący funkcje „Cienia” ma obowiązek podążania za zawodnikiem ze swojej pary. 

Zadaniem „Cienia” jest pilnowanie przejazdu zawodnika startującego w swojej parze, poprawianie trasy, oraz zgłaszanie Kierownikowi OS-ów nieprawidłowości w przejeździe.

Cień” ma prawo zwrócić uwagę zawodnikowi wykonującemu przejazd o błędach np. ominięcie przeszkody, niedozwolone ścięcie zakrętu.

 Na „Cień” może również zostać nałożona kara, doliczana do jego czasu przejazdu.

Zawodnik rozpoczynający przejazd startuje o czasie zgodnym z harmonogramem startowym, niezależnie od tego czy jego „Cień” jest gotowy do podążania za nim.

DNF – dyskwalifikacja

Punktacja w Klasach oraz Klasyfikacji Rocznej po rajdzie:

1 miejsce – 30 pkt

2 miejsce – 23 pkt

3 miejsce – 18 pkt

4 miejsce – 15 pkt

5 miejsce – 12 pkt

6 miejsce – 10 pkt

7 miejsce –  9 pkt

8 miejsce –  8 pkt

9 miejsce –  7 pkt

10 miejsce – 6 pkt

11 miejsce – 5 pkt

12 miejsce – 4 pkt

13 miejsce – 3 pkt

14 miejsce – 2 pkt

15 miejsce – 1 pkt

Pięć osób z najlepszymi czasami na Power Stage otrzymują dodatkowo: 

1 miejsce – 5 pkt

2 miejsce – 4 pkt

3 miejsce – 3 pkt
4 miejsce – 2 pkt
5 miejsce – 1 pkt

Kary

Spóźnienie na zbiórkę o wyznaczonej godzinie 

+ 15 sek. za każde 10 minut spóźnienia doliczane do 1 OS-u


Brak funkcji Cienia i braku staranności w poprawianiu trasy doliczane do czasów Cienia
+ 30 sek. za każdy OS

Za każdy przypadek kopania modelu + 30 sek.

Falstart + 10 sek.

Uderzenie i przestawienie Mety poza obrys + 30 sek.

Skrócenie lub ominięcie trasy OS-u lub dekoracji np. grzybek i brak reakcji na błąd
SUPER RALLY

Nieukończenie OS-u z powodu awarii (max 2 razy / Rajd) szegóły omówione wyżej
SUPER RALLY

Jeśli osoba zarejestrowana nie może brać udziału w rajdzie powinna natychmiast powiadomić organizatora do 12 godzin przed rozpoczęciem wyścigu. Jeśli to nie nastąpi osoba zostanie karą czasową lub punktową. Taka sama kara przysługuje osobie zarejestrowanej po czasie ustalonym w informatorze. 

Spóźnienie na zbiórkę powyżej 30 minut (nie dotyczy sytuacji losowej zgłoszonej np. telefonicznie)
DNF
 
Niesportowe zachowanie
DNF

Postanowienia końcowe.

Zawodnik startujący w rajdzie ma prawo do:

– równego i sprawiedliwego traktowania,

– zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, zaobserwowanych podczas trwania rajdu oraz zgłaszania protestów.

Zawodnik startujący w rajdzie zobowiązuje się do:

– Przestrzegania regulaminu Śląskiej Ligi Rajdowej RC

– Podczas rajdu wszyscy jego uczestnicy zobowiązani są do dbania o czystość terenu na  którym odbywa się rajd.

– nie spożywania alkoholu podczas rajdu.

Podczas rund ŚLR RC zawodnicy zobowiązani są do wspomagania Organizatorów w działaniach propagujących ochronę środowiska naturalnego, a w szczególności do usuwania z miejsca rajdu zanieczyszczeń powstałych w wyniku rozgrywania zawodów oraz w miarę możliwości zastanych, prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, Organizator udostępni odpowiednie pojemniki/worki w trakcie trwania zawodów oraz podczas wspólnego składania OS’ów i sprzątania po rajdzie.

Organizator obowiązuje się do odbierania od zawodników zużytych ogniw elektrycznych (baterii, akumulatorów), silników elektrycznych oraz elektroniki używanej w sporcie R/C celem zabezpieczenia ich profesjonalnej utylizacji. Według zapisów Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2005.180.1495) w/w elementów nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady komunalne).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują Dyrektor Rajdu, osoby zarządzające ŚLR RC – Dawid Grabowski, Machała Michał

Organizator Śląskiej Ligi Rajdowej ​